PICC & PAC - studien

 

 

En studie om de centrala infarter som används vid

cytostatikabehandling hos kvinnor med bröstcancer.

 

 

Medical Devices and Patient Safety

 

Om studien

Varje år får över 8000 kvinnor i Sverige bröstcancer och en tredjedel får cellgifter för att minska risken för återfall. Dessa ges oftast via en central kateter som mynnar i ett större blodkärl i kroppen. De vanligaste är en s k PICC, som sitter i överarmen eller en venport (PAC), en dosa inopererad under huden nedanför nyckelbenet. Risken för komplikationer, t ex infektion och blodpropp, är också hög när man har en central kateter. Det finns forskning som pekar på att materialet i katetern kan ha samband med komplikationer hos patienten, men det behövs studier för att kartlägga detta och vilken betydelse detta har för patienten. Därför studerar vi vilken kateter, PICC eller PAC, som är lämpligast att använda vid cellgiftsbehandling hos kvinnor med bröstcancer. Målet är att optimera vårdkvalitén, patientsäkerheten och livskvalitén samt kostnadseffektiviteten.

 

Varför görs studien?

Syftet med studien är att få kunskap om vilken kateter PICC eller PAC, som är bäst vid cellgiftsbehandling för patienter med bröstcancer. Vi vill ta reda på hur du som patient upplever att ha en central kateter under behandlingstiden och registrera eventuella komplikationer. Efter avslutad behandling studerar vi hur materialet i katetrarna har påverkats och om det finns någon koppling till eventuella komplikationer, din livskvalitet och hälsoekonomi. De katetrar som används för access till blodkärl behöver förbättras och i förlängningen kan studiens resultat medverka till att nya katetrar av bättre material utvecklas, så att antalet infektioner och blodproppar minskas. Nya material i katetrar kan prövas kritiskt, men vi måste först noga beskriva dagens verksamhet inklusive en ingående förståelse för patienters och närståendes upplevelse, hälso- och sjukvårds-personalens erfarenheter samt hälsoekonomin. För människor med cancer som skall få cellgifter och är infektionskänsliga, är studien mycket viktig för att minimera komplikationerna.

.

Vi som arbetar med studien

Vi som forskar och arbetar med studien är verksamma vid Karolinska Institutet, Röda Korsets Högskola, Onkologiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Danderyds Sjukhus AB. I projektets tekniska del finns också materialforskare från Kungliga Tekniska Högskolan och Norges Tekniska- och Naturvitenskaplige Universitet

 

Studiens betydelse

  • Ge förbättrad vård, ökad säkerhet och högre livskvalitet för kvinnor med bröstcancer
  • Utgöra grund för framtida val av central infart för cytostatikaadministrering
  • Kunskap om materialpåverkan i de centrala infarter som används vid cytostatikabehandling
  • Kunskap om patienternas erfarenheter
  • Ökad förståelse för betydelsen av att ha en central infart
  • Bättre hälsoekonomi
  • Viktigt projekt då antalet fall av cancer ökar och därmed behandling med cytostatika

 

Bidragsgivare

Familjen Kamprads forskningsstiftelse, Bröstcancerföreningen, Gustaf V Jubileumsfond, Percy Falks Stiftelse för Prostata och bröstcancerforskning, Fondkistan, Karolinska Institutets forskningsstiftelser, Sophiahemmets stiftelser för patientnära forskning, Tornspiran, Dagmar Ferbs minnesfond.